ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Κατά τη διαδικασία επισκευής εξαρτημάτων εξετάζεται πάντα η αιτία της φθοράς τους πριν προβούμε στην υλοποίηση της εργασίας. Σε συνεννόηση με τον πελάτη επιλέγουμε το βέλτιστο και οικονομικότερο τρόπο διεξαγωγής. Όπου κρίνεται απαραίτητο προτείνουμε την κατασκευή νέου εξαρτήματος.